Flaggningsmeddelande i Mofast AB (Publ)

Mofast (”Mofast” eller “Bolaget”) har informerats om att en av Mofasts större aktieägare, Futur Pension Holding (”Futur”), genom avyttring minskat sitt totala aktieinnehav med 43 776 aktier i Bolaget. Futur kontrollerar efter transaktionen 4,83% i Bolaget. Flaggningsmeddelandet publiceras då Futurs kvarvarande innehav i Mofast understigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

Styrelsen

Mofast AB (publ)