Flaggningsmeddelande i Mofast

Mälardalens Omsorgsfastigheter (”Mofast” eller “Bolaget”) har informerats om att en av Mofasts större aktieägare, Celon AB (”Celon”), genom utdelning till deras aktieägare, avyttrat 601 904 aktier i Bolaget. Flaggningsmeddelandet publiceras då Celons kvarvarande innehav i Mofast understigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.