Delårsrapport Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

MÄLARDALENS OMSORGSFASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) I KORTHET

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag cirka 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter och boende som behöver vård och omsorg.

Bolagets VD är Mattias Bülow och bolaget förvaltas av Kvastå AM AB samt Real Value Management Nordic AB.

JULI – SEP 2020 

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 23,9 (8,0) miljoner kronor.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 14,7 (7,1) miljoner kronor.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 24,8 (16,3) miljoner kronor.

JANUARI – SEP 2020 

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 61,7 (10,3) miljoner kronor.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 43,8 (9,3) miljoner kronor.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 57,8 (16,8) miljoner kronor.

VD-KOMMENTAR

Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning och vi summerar ett intensivt kvartal med stort fokus på värdeskapande inom bolagets fastighetsbestånd.

Covid-19 påverkar fortsatt vår omvärld men bolaget endast i begränsad omfattning likt tidigare rapporterat. Ledning och styrelse följer noggrant utvecklingen framåt avseende Covid-19.  

Segmentet samhällsfastigheter fortsätter stärkas under perioden med flera aktiva aktörer såsom SBB och Offentliga Hus vilket inneburit fortsatt sjunkande avkastningskrav vilket därmed påverkar bolagets tillgångar positivt över tid.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Bolaget har lanserat en ny hemsida under perioden.
 • Bolaget har slutfört flertalet större aktiviteter i syfte att modernisera samt effektivisera energiförbrukning och värmesystem och därmed reducera driftkostnader långsiktigt för beståndet. I några fall har större aktiviteter krävt vidare utredning innebärande att dessa förskjutits fram i tid. Detta ger ett positivt utfall likviditetsmässigt för 2020 men ligger kvar i underhållsplan för 2021.
 • Mälardalens Omsorgsfastigheter har genomfört en inventering över av SBB förvärvade fastigheter och dess tekniska skick och status i syfte att säkerställa att samtliga myndighetskrav är uppfyllda samt allmänna underhållsbehov relativt åtaganden i förvärvsavtal. Som en del i dessa åtaganden via garantier utställda vid förvärvet kommer huvuddelen av identifierade åtgärder att genomföras på bekostnad av SBB som en del av avräkning mellan parterna kopplat mot transaktionen snarast möjligt.
 • Under tredje kvartalet har 8 bolag från SBB förvärvet fusionerats, i enlighet med tidigare antagna fusionsplan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelseledamoten Eric Fischbein har begärt utträde ur bolagets styrelse. Med anledning av detta så kommer bolaget att kalla till en extrastämma i syfte att välja in en ny styrelseledamot.
 • Mälardalens Omsorgsfastigheter har efter perioden ingått i en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Celon AB om förvärv av åtta fastigheter. Fastigheterna består av framförallt flerfamiljshus i Storstockholmsområdet. Om förvärvet genomförs kommer portföljen att bidra med starka kassaflöden i ett attraktivt segment och en vidare tillväxt av befintlig bostadsportfölj. Förvärvspriset skall enligt tecknad avsiktsförklaring fastställas med utgångspunkt i två oberoende marknadsvärderingar av fastigheterna. Förvärvet avses finansieras med delvis bankfinansiering samt delvis genom egna aktier i Mälardalens Omsorgsfastigheter. Detta under förutsättning av en sedvanlig due diligence kan genomföras under en period fram till och med 30 november 2020 för undertecknande av överlåtelseavtal och ett tillträde senast 31 december 2020. Ett förvärv är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma.
 • Bolaget har med anledning av att man inte erhållit kompletta underlag för slutlig avräkning kopplat mot förvärvet från SBB under perioden inte kunnat genomföra slutlig reglering / justering av slutlig köpeskilling. Detta beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2020. Detta innebär att justeringar för perioden kan komma att ske efter dess att slutlig avräkning mellan parterna färdigställts med anledning av transaktionen.

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-25 09:36 CET.