Delårsrapport Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

MÄLARDALENS OMSORGSFASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) I KORTHET

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård och omsorg.

Bolagets VD är Mattias Bülow och bolaget förvaltas av Kvastå AM AB samt Real Value Management Nordic AB.

JANUARI – MARS 2020 

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 13,8 (0,0) miljoner kronor
 • Driftnettot under perioden uppgick till 11,8 (0,0) miljoner kronor
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 9,5 (0,0) miljoner kronor.

VD-KOMMENTAR

Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning.

Covid-19 har i skrivande stund endast haft en begränsad påverkan på bolaget, primärt genom att en mindre andel (under 3 %) av hyresvärdet inom beståndet fått en negativ påverkan på omsättning och betalningsförmåga. Ledning och styrelse följer noggrant utvecklingen framåt avseende Covid-19.  

Påverkan kan komma att ske på periodens resultat med anledning av att kvartalsrapporten tagits fram med stöd av preliminär proforma för förvärvad portfölj som tillträtts  2020-03-03. Slutlig avräkning från SBB kommer att erhållas under Q2 och i enlighet med tecknat avtal skall parterna under Q2 fastslå slutlig proforma samt köpeskillingsberäkning innebärande att detta kan ge avvikelser mot presenterat kvartal 2020-01-01 till och med 2020-03-31.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Efter bemyndigande från extrastämma har styrelsen beslutat om en riktad nyemission av 3,85 miljoner aktier och teckningskursen har fastställts till 100 kronor. Bolaget har härefter framgångsrikt genomfört denna riktade nyemission, vilken tillfört 385 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Bolaget meddelade i december 2019 att det avtalat om att indirekt förvärva 43 fastigheter från ett dotterbolag till SBB och att betalning delvis skulle erläggas med likvid från den riktade nyemissionen av aktier. Tillträde av fastigheterna har skett 2020-03-03.
 • Avtal för fastighetsförsäkring för tillkommande portfölj har tecknats med RiskPoint (Lloyds) efter upphandling av Bolinder & co. Avtalet har samma löptid som försäkringen för befintlig MoFast-portfölj för att möjliggöra gemensam upphandling under 2021.
 • Avtal tecknat med Triennium gällande drift och skötsel utav merparten av de tillkommande fastigheterna. Tre regionala driftoperatörer kvarstår, delvis på grund av att befintliga driftavtal följde med i förvärvet. Dessa är PA-bygg (Värmland), PLL Bygg (Göteborgsregionen) och NODAF (Särna). 
 • Under perioden har en hyresförhandling genomförts med nya avtalsvillkor som följd. Genomsnittlig hyreshöjning uppgår till 29 %.
 • Bygglovsprocess för förskola inom fastigheten Brödspaden 6 är påbörjad och diskussioner med tänkbara hyresgäster pågår.
 • Under perioden har en fastighet frånträtts: Fastigheten Brandliljan 5, där en koncernmässig vinst inkluderande uppskjuten skatt summerade till 692 012 kr. I samband med försäljningen gjordes en delamortering av lånet på 1 408 000 kr till Storebrand.
 • Stockholms Läns Landsting har sagt upp ett av två lokalhyresavtal inom fastigheten Bysten 1 på motsvarande 270 kvm (tot. uthyrbar area är 1,055 kvm). Avtalet är giltigt tom 2021-09-30.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Till samarbetspartner för ekonomisk struktur och erforderligt fastighetssystem har MoFast valt PrimeQ och systemet Vitec i syfte att understödja och effektivisera bolagets ekonomistyrning.
 • Efter periodens utgång har två hyresförhandlingar genomförts med nya avtalsvillkor som följd. Genomsnittlig hyreshöjning uppgår till 26 %.
 • Utestående BTA från nyemissionen har efter periodens utgång konverterats till aktier innebärande att det totala antalet aktier med rätt till utdelning utökats från 2 000 000 aktier till 5 850 000 aktier.