Bokslutskommuniké MoFast avseende 2020

MÄLARDALENS OMSORGSFASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) I KORTHET

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige med ett delinslag av bostäder. Portföljen omfattar idag ca 84 000 kvadratmeter, fördelat på 75 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård och omsorg.

Bolagets VD är Mattias Bülow och bolaget förvaltas av Kvastå AM AB samt Real Value Management Nordic AB.

OKT – DEC 2020 

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 24,9 (8,4) miljoner kronor.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 16,8 (6,8) miljoner kronor.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 4,7 (16,2) miljoner kronor.

JANUARI – DEC 2020 

 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 86,7 (18,8) miljoner kronor.
 • Driftnettot under perioden uppgick till 60,7 (16,0) miljoner kronor.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 62,5 (16,8) miljoner kronor.

VD-KOMMENTAR

Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning och vi summerar ett intensivt kvartal för bolaget.

Covid-19 påverkar fortsatt vår omvärld men påverkar bolaget endast i begränsad omfattning likt tidigare rapporterat. Ledning och styrelse följer noggrant utvecklingen framåt avseende Covid-19.  

Bolagets resultat har under året utvecklats väl och har i och med förvärvet från Celon fått en ny huvudägare med en vision om ett än mer aktivt bolag. Som en del i detta har Styrelsen även utsett en ny, av bolaget heltidsanställd, VD i egenskap av Mathias Bjerkelius till vilken undertecknad med stort förtroende överlämnar bolagets ledning och styrning och med en förväntan om en fortsatt framgångsrik förvaltning och tillväxt för Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Bolaget har slutfört avräkning kopplat mot förvärvet från SBB innebärande att en justering i enlighet med tecknade avtal skett för slutreglering av förvärvslikvid till Säljaren.
 • Förvaltningsresultatet för 2020 landar över (+4 123 TSEK) bättre än åsatt budget. Utfallet för helår 2020 beror främst på CAPEX investeringar vilka ej aktiverats, men som kommer att aktiveras under 2021 i syfte att vidare reducera kostnader i portföljen på fastighetsnivå.
 • Intäktssidan i portfölj Invest 1 kommer från och med Q1, 2021 påverkas positivt efter slutförda hyresförhandlingar gällande tre befintliga hyresförhållanden i Q4, 2020. Genomsnittligt utfall av genomförda omförhandlingar uppgår till 20% i höjda bashyror med genomsnittliga förlängningar om 5,6 år.
 • Ett hyresavtal i portfölj Invest 1 är uppsagd av hyresgästen Attendo Sverige AB under Q4 i fastigheten Färgfoto 3 avseende en yta om 670 kvm, 2020 med avflyttning 2021-09- 30. Dialog med tänkbara aktörer har initierats.
 • Ansökan om planbesked är färdigställd för Kv. Hammar 1:11 och inlämnad till Haninge Kommun under Q4. Ansökan gäller en byggrätt om ca 4,000 BTA med förväntad planstart under Q1-Q2, 2021.
 • Under Q4 utfördes även ett intensivt arbete i syfte att slutföra planerade CAPEX-åtgärder i form av uppdaterade värmesystem för två av Invest 2 portföljens större fastigheter Lästen och Särnabyn. Systemen har tagits i drift och förväntas ha en positiv effekt på driftnettot under 2021.
 • Intäktssidan kommer i portfölj Invest 2 från och med Q1 2021 påverkas positivt efter slutförande av hyresförhandlingar gällande fem befintliga hyresförhållanden i Q4 2020. Genomsnittligt utfall av genomförda omförhandlingar uppgår till 6,6% höjda bashyror med genomsnittliga förlängningar om 5,0 år.
 • Vidare har under Q4 en vakant butiksyta om 160 kvm i fastigheten Lästen 10 uthyrts till franchisetagare inom Svensk Fastighetsförmedling med tillträde 1 mars 2021. Årlig hyresintäkt uppgår till ca 120 TSEK och med tillkommande anpassningstillägg. Hyresavtalet gäller i 6 år.
 • Pågående arbete med att ytterligare generellt påverka driftnettot i portföljen positivt genom att säga upp och skifta ut ärvda kostnadsdrivande driftavtal mot mer kostnadseffektiva sådana fortgår i portföljen som helhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • För fastigheten Gitarren har ett avtal upphört per 2020-12-31 efter uppsägning från hyresgästen.
 • Mälardalens Omsorgsfastigheter har genomfört ett förvärv från fastighetsbolaget Celon om förvärv av åtta fastigheter. Fastigheterna består mest av flerfamiljshus i Storstockholmsområdet och fastigheterna ska betalas delvis genom bankfinansiering och delvis genom aktier.

Tillträde för aktuella fastigheter har genomförts.

 • Styrelsen har beslutat om tillsättandet av en ny, i bolaget heltidsanställd, VD Mathias Bjerkelius. VD skiftet sker månadsskiftet februari/mars och frånträdande VD Mattias Bülow finns tillgänglig för bolaget under en övergångsperiod i syfte att säkerställa kunskapsöverföring.
 • Styrelsen har gett nyutsedd VD Mathias Bjerkelius i uppdrag att uppdatera bolagets strategi och mål i syfte att dessa skall kommuniceras inför årsstämman den 29 april 2021.
 • Styrelsens beslut om förslag avseende utdelning kommer att kommuniceras i samband med att kallelsen till årsstämma distribueras samt tillsammans med årsredovisning. Detta kommer att distribueras marknaden den 15 mars 2021.

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-22 10:08 CET.