Affärsidé & Vision

Mofast äger, utvecklar och förvaltar fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden.

Mål

Övergripande mål

Mofasts övergripande mål är att generera en långsiktigt hög och stabil riskjusterad avkastning med fokus på tillväxt.

Tillväxt

Målet är att senast vid utgången av 2026, förvalta ett fastighetsbestånd om 5 miljarder kronor, fördelat på 40-60 procent samhällsfastigheter samt 40-60 procent bostadsfastigheter. Fastighetsbeståndet ska bestå av väl belägna objekt med god överskottsgrad, alternativt med utvecklingspotential. Tilläggsförvärv skall prioriteras i befintligt bestånd samt i tillväxtregioner.

Finansiella mål

  • Den ekonomiska uthyrningsgraden ska uppgå till minst 90 procent avseende bolagets samhällsfastigheter samt minst 95 procent avseende bolagets bostadsfastigheter.
  • Överskottsgraden ska uppgå till minst 65 procent.

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgraden ska understiga 60 procent.
  • Soliditeten ska överstiga 30 procent.

Utdelning

Bolaget har som ambition att dela ut 10-30 procent av resultatet med förbehåll för justeringar för större engångsposter. Kortsiktigt kommer värdeskapande aktiviteter inom beståndet prioriteras varför utdelningsmålet kan understigas eller utdelning helt utebli.

Strategisk inriktning

Tillväxtstrategi

Mofast tillväxtmål skall nås genom:

  • Att tillskapa nya bostäder inom befintligt bestånd i tillväxtorter.
  • Att utveckla- och realisera projekt inom byggrättsportföljen.
  • Att förvärva bostads- och samhällsfastigheter med utvecklingspotential i attraktiva lägen.
  • Att utveckla icke strategiska fastighetsinnehav i syfte att frigöra medel och resurser till projektutveckling och förvärv.
  • Att realisera färdigställda projekt- och återinvestera i befintligt och nytt bestånd.

Investeringsstrategi

Våra investeringar ska ske med tydligt fokus på kassaflöde, förvaltningseffektivitet och utvecklingsmöjligheter inom segmenten samhällsfastigheter och bostadsfastigheter.

Förvaltningsstrategi

Mofast ska via egen professionell och engagerad organisation förvalta och förädla fastighetsbeståndet.
Den tekniska förvaltningen utförs dels av egen personal men även av upphandlade samarbetspartners som assisterar med det löpande- och planerade underhållet. Nyckeln till att lyckas med samarbetet är att ha en tät dialog i nära samarbete med våra hyresgäster och samarbetspartners.

Hållbarhetsstrategi

Mofast ska under 2023 lansera en hållbarhetsstrategi innefattande ett antal konkreta och mätbara mål.